Certyfikacja ISO 37001 – Wdrożenia ISO 37001

Przeciwdziałanie korupcji potwierdzone przez niezależną organizację.

System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi ISO 37001 doskonale nadaje się do wszystkich typów i wielkości przedsiębiorstw.
Certyfikacja, mobilizując do działań na rzecz przeciwdziałania korupcji, zapewnia firmom stały rozwój oraz zadowolenie klientów.

Posiadanie certyfikatu ISO 37001już dziś staje się międzynarodowym standardem w wielu organizacjach. Dbanie o przyjazny wizerunek, a jednocześnie zyskanie tytułu firmy godnej zaufania, jest celem stawianym sobie przez coraz więcej podmiotów, którym zależy na byciu konkurencyjnymi i wiarygodnymi na rynku. W normie ISO 37001 ustalono wymagania i podano wytyczne dla systemu zarządzania, którego celem jest pomoc organizacji w zapobieganiu, wykrywaniu i reagowaniu na korupcję i uzyskanie zgodności z prawodawstwem antykorupcyjnym oraz z dobrowolnymi zobowiązaniami mającymi zastosowanie do działań organizacji. Wdrożenie ISO 37001 to propozycja dla tych organizacji, które chcą więc poprawić swój system zarządzania.

W normie ISO 37001 uwzględniono następujące kwestie dotyczące działań organizacji:
— korupcja w sektorach: publicznym, prywatnym oraz non-profit;
— korumpowanie przez organizację;
— korumpowanie przez personel organizacji działający w imieniu organizacji lub na jej korzyść;
— korumpowanie przez partnerów biznesowych organizacji działających w imieniu organizacji lub na jej korzyść;
— korumpowanie organizacji;
— korumpowanie personelu organizacji w związku z działaniami organizacji;
— korumpowanie partnerów biznesowych organizacji w związku z działaniami organizacji;
— korumpowanie bezpośrednie i pośrednie (np. łapówka oferowana lub przyjmowana bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej).

Certyfikacja ISO 37001– wymagania

Wymagania i wytyczne dla systemu zarządzania ISO 37001, którego celem jest pomoc organizacji w zapobieganiu, wykrywaniu i reagowaniu na korupcję i uzyskanie zgodności z prawodawstwem antykorupcyjnym oraz z dobrowolnymi zobowiązaniami mającymi zastosowanie do działań organizacji.

Certyfikat ISO 37001 = wiarygodność i  zaufanie

Posiadanie Certyfikatu ISO 37001 (systemu zarządzania antykorupcyjnego) jest potwierdzeniem dla klientów i interesariuszy, że organizacja działa zgodnie z prawem i przyjętym kodeksem etyki oraz że potępia działania niezgodne z tymi regulacjami.

Jeśli jesteś zainteresowany certyfikacją ISO 37001– wypełnij wniosek i zapytaj o ofertę!

wypełnij wniosek – zapytaj o ofertę:   biuro@pcc-cert.pl

wniosek o wycenę  CC11-1

ISO 37001– co to jest?

Każdemu, kto zadaje sobie to pytanie, pragniemy wyjaśnić, iż norma ISO 37001 określa wymagania odnoszące się do systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Celem stosowania się do określonych w niej wymagań jest przeciwdziałanie korupcji, a co za tym idzie – zwiększenie bezpieczeństwa, zaufania i wiarygodności w oczach klientów, partnerów biznesowych, organizacji oraz urzędów.

ISO 37001 – wymagania i wytyczne

Norma ISO 37001 jest międzynarodowym wymogiem, który został opracowany w celu zorganizowania pomocy wszelkim organizacjom wdrażania Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego. W ramach funkcjonującej obecnie normy zebrano i szczegółowo opisano wachlarz środków, jakie dana organizacja może wykorzystać, aby skutecznie wykrywać, zwalczać i zapobiegać korupcji.

Do wymogów określonych w normie ISO 37001 zalicza się dwa główne i w pełni zintegrowane obszary:

  • działania korupcyjne prowadzone przez organizację, jej pracowników lub partnerów biznesowych dla osobistej korzyści,
  • działania korupcyjne prowadzone przez organizację, jej pracowników lub partnerów biznesowych w odniesieniu do ich działalności.

Norma ISO 37001 określa szczegóły etyki biznesowej i zawodowej, jak również wskazuje skuteczne metody z różnorodnymi zagrożeniami ze strony korupcji. Dzięki niej poprzez zastosowanie unikalnej analizy ryzyka możliwe jest stałe monitorowanie sytuacji i wdrożenie optymalnych działań.

ISO 37001 – zakres stosowania

System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi może zostać zastosowane praktycznie w każdej firmie oraz instytucji. Norma wykazuje dużą elastyczność, co pozwala dostosować ją do aktualnych potrzeb organizacji i zarządzać różnorodnymi rodzajami korupcji. ISO 37001 jest doskonałym rozwiązaniem dla:

– dużych organizacji i przedsiębiorstw,

– małych oraz średnich przedsiębiorstw,

– organizacji publicznych i non-profit,

– organizacji pozarządowych i o charakterze charytatywnym.

Zgodnie z obowiązującą definicją korupcja to “oferowanie, obiecywanie, dawanie, przyjmowanie lub nakłanianie do nienależnej korzyści o dowolnej wartości (która może być finansowa lub niefinansowa) z naruszeniem obowiązującego prawa (…)”. Działania o nielegalnym charakterze mogą być realizowane w sposób bezpośredni lub pośredni. Wychwycenie momentu nielegalnych transakcji uchroni firmę przed niekorzystnymi konsekwencjami zagrożeń ze strony korupcji.

Norma ISO 37001 jest jest odpowiednia dla wszystkich organizacji , ze szczególnym naciskiem na instytucje administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

ISO 37001 – korzyści

Korzyści płynące z uzyskania certyfikatu ISO 37001 wiążą się z gwarancją pełnej ochrony oraz zachowania ogromnej czujności przedsiębiorstwa. ISO 37001 zapewnia niezależną zewnętrzną kontrolę skuteczności procesów i działań antykorupcyjnych. Wykorzystanie certyfikatu obejmuje również współpracę ze stronami, zapewniając stały monitoring ryzyka, jak i odpowiedzialnym jego zarządzaniem.

ISO 37001 to pewność zachowania najbardziej etycznych zachowań ze strony wszystkich dostawców, podwykonawców oraz pośredników.

System antykorupcyjny to skuteczna pomoc w śledzeniu i wykrywaniu zdarzeń korupcyjnych, jak również wyjaśnieniu wszelkich podejrzeń w sprawie. W przypadku wystąpienia niepożądanej sytuacji kryzysowej zapewnia odpowiednie środki do podjęcia reakcji.

W skrócie ISO 37001 to między innymi:

  • profesjonalny wizerunek firmy,
  • wzrost zaufania do firmy,
  • przejrzystość działania,
  • wzrost bezpieczeństwa,
  • minimalizacja strat.

ISO 37001 – przebieg procesu certyfikacji

Certyfikacja jest ostatnim krokiem po wdrożeniu systemu w działanie. Jeśli organizacja spełni wszystkie wymogi szczegółowo określone w normie PN-EN 37001 wystawiany jest certyfikat.

Na wniosek klienta dokonuje się przeglądu i przesyła ofertę poszczególnych etapów certyfikacji. Po akceptacji oferty przez klienta zawierana jest umowa, po której przeprowadzany jest szczegółowy audyt, z którego sporządzany jest raport.

Jeśli nie stwierdza się żadnych nieprawidłowości w czasie weryfikacji raportu, wydawana jest decyzja o przyznaniu certyfikatu. Kolejny krok obejmuje uiszczenie opłaty zgodnie z wcześniej zawartą umową. Po odnotowaniu wpłaty certyfikat wydawany jest klientowi. Od tej pory następuje proces pełnego nadzoru nad całym systemem.

Warto również wspomnieć, że w Polsce instytucją certyfikującą jest PCC-CERT, która również zajmuje się późniejszą weryfikacją wdrożonego systemu.