Certyfikacja ISO 14001

Środowisko naturalne – „wypożyczamy” je, by przekazać następnym pokoleniom

System Zarządzania Środowiskiem to odpowiedź na wyzwania nowoczesnego świata i ekologii.
Posiadanie „żywego” systemu środowiskowego wspomaga działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zapobiegania zanieczyszczeniom.
Celem jest poprawa bilansu ekologicznego firmy w perspektywie długofalowej.

Korzyści z działania zgodnego ze standardami ISO 14001:

✓ dostosowanie firmy do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska
✓ ograniczenie ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowych
✓ redukcja emisji odpadów i ścieków
✓ zmniejszenie kosztów związanych ze zużyciem energii (np. kary administracyjne)
✓ większa świadomość ekologiczna pracowników
✓ „dobre notowania” firmy w otoczeniu, u opinii publicznej i partnerów biznesowych.

Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem (Standard ISO 14001) to potwierdzenie, że ochrona środowiska jest dla organizacji istotna.

wypełnij wniosek – zapytaj o ofertę:  biuro@pcc-cert.pl

wniosek o wycenę  CC11-1

Certyfikat ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego

Certyfikat ISO 14001 to prestiżowe wyróżnienie oraz informacja, że Twoje przedsiębiorstwo dba o środowisko naturalne, a prowadzona działalność gospodarcza jest zrównoważona i przyjazna dla środowiska.

Przyczyny powstania systemu zarządzania środowiskowego

Rosnąca świadomość znaczenia oszczędnego traktowania środowiska naturalnego również w środowisku pracy, wśród osób zarządzających, udziałowców, pracowników, klientów, w połączeniu z korzyściami zarządzania finansami oraz kwestiami prawnymi sprzyja zmniejszaniu negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Rozwój systemów zarządzania środowiskowego

Pomiędzy środowiskiem naturalnym a działalnością człowieka zawsze istniał dysonans. W szczególności jest to widoczne na przykładzie przedsiębiorstw przemysłowych, które zużywają dużą ilość energii oraz zasobów naturalnych.

Zaczęto wówczas opracowywać różne działania mające na celu zminimalizowanie szkodliwego wpływu procesów produkcyjnych na środowisko. W 1985 roku utworzono Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Zarządzania Środowiskowego – pierwszą organizację przemysłowców na świecie, które przyjęło kodeks postępowania w zakresie zarządzania środowiskowego.

Międzynarodowe rozwiązania w zakresie zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego przy dużym udziale Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO zaowocowały opracowaniem norm ISO serii 14000.

Certyfikat ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego

Certyfikat ISO 14001 to prestiżowe wyróżnienie oraz informacja, że Twoje przedsiębiorstwo dba o środowisko naturalne, a prowadzona działalność gospodarcza jest zrównoważona i przyjazna dla środowiska.

Przyczyny powstania systemu zarządzania środowiskowego

Rosnąca świadomość znaczenia oszczędnego traktowania środowiska naturalnego również w środowisku pracy, wśród osób zarządzających, udziałowców, pracowników, klientów, w połączeniu z korzyściami zarządzania finansami oraz kwestiami prawnymi sprzyja zmniejszaniu negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Rozwój systemów zarządzania środowiskowego

Pomiędzy środowiskiem naturalnym a działalnością człowieka zawsze istniał dysonans. W szczególności jest to widoczne na przykładzie przedsiębiorstw przemysłowych, które zużywają dużą ilość energii oraz zasobów naturalnych.

Zaczęto wówczas opracowywać różne działania mające na celu zminimalizowanie szkodliwego wpływu procesów produkcyjnych na środowisko. W 1985 roku utworzono Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Zarządzania Środowiskowego – pierwszą organizację przemysłowców na świecie, które przyjęło kodeks postępowania w zakresie zarządzania środowiskowego.

Międzynarodowe rozwiązania w zakresie zarządzania jakością oraz zarządzania środowiskowego przy dużym udziale Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO zaowocowały opracowaniem norm ISO serii 14000.

Założenia systemu zarządzania środowiskowego

Koncepcja systemu zarządzania środowiskowego zapisanego w normie ISO 14001 opiera się na zasadach kompleksowego zarządzania jakością. Norma ta nie precyzuje jednak konkretnych wymagań. Podstawowymi założeniami tego systemu jest poprawa związku między skutkami działalności człowieka a środowiskiem naturalnym.

Realizuje się to poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczenie ilości odpadów oraz zanieczyszczeń u źródła, gospodarowanie odpadami. System stawia sobie za zadanie  uporządkowanie i ujednolicenie działań na rzecz ochrony środowiska.

Co to jest ISO 14001?

Certyfikacja ISO 14001 to międzynarodowa norma niezbędna do wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem. Świadczy o prawdziwym zaangażowaniu w zakresie ochrony środowiska oraz dążeniu do ograniczania zanieczyszczeń w myśl zrównoważonego rozwoju.

Dla kogo jest przeznaczona norma ISO 14001?

Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001 skierowana jest do wszystkich organizacji działających w różnych branżach. Natomiast szczególnie polecane jest jej wdrożenia w branży energetycznej, przedsiębiorstwom zajmującym się oczyszczaniem i recyklingiem, przedsiębiorstwom produkcyjnym ale również handlowym i usługowym, w tym medycznym.

System zarządzania środowiskowego – na czym polega

Obecnie firmy nie przykładają większej wagi do ograniczenia swojego niekorzystnego oddziaływania na środowisko wypadają mniej wiarygodnie.

Świadomość ekologiczna u ludzi jest już bardzo rozwinięta, jak również działania z zakresu ochrony środowiska coraz lepiej znane. Stąd nieuczestniczenie w tej dziedzinie kojarzone może być z ignorancją. To właśnie firmy mogą zdziałać więcej dobrego niż konsumenci prywatni i to właśnie firmy mogą bardziej zaszkodzić otaczającemu nas środowisku, lekceważąc to zagadnienie w swojej codziennej pracy oraz przyjmowanych strategiach.

Definicja ISO 14001

Norma ISO 14001 jest opracowana w taki sposób, aby była normą uniwersalną, możliwą do wdrożenia w firmach o różnych branżach oraz warunkach. Głównym jej celem jest zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Ta norma jest wyrazem polityki środowiskowej danego przedsiębiorstwa. Jako międzynarodowa norma systemu zarządzania środowiskowego (EMS), pomaga w identyfikacji, ustaleniu ważności i zarządzaniu zagrożeniami środowiskowymi.

ISO 14001 – dla kogo to rozwiązanie?

Certyfikacja ISO 14001 jest rozwiązaniem przeznaczonym dla każdej organizacji, niezależnie od jej rodzaju oraz wielkości. Norma ta skłania do ciągłej poprawy działań, co oczywiście idzie w parze z obniżeniem kosztów. Pozwala skutecznie zachować, chronić i poprawiać jakość środowiska naturalnego, przyczynia się do ochrony zdrowia człowieka, a także zapewnia racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych.

Zaletą wdrożenia tego systemu zarządzania środowiskowego jest ograniczanie zużycia surowców, wody, energii oraz zmniejszenie ilości odpadów, ścieków i emisji gazów, redukcji opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Dodatkowo przyczynia się do minimalizacji występowania awarii środowiskowych, kosztów usuwania potencjalnych zanieczyszczeń oraz przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska.

Wdrożenie ISO 14001  skutkuje zwiększeniem pozycji konkurencyjnej na rynku, a także wzrostem świadomości ekologicznej pracowników, a nawet
poprawą wizerunku samej organizacji.

Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego

Proces wdrażania systemu zarządzania środowiskowego składa się z czterech  etapów tzw. PDCA, czyli Plan Do Check Action – planowanie, opracowanie, testowania, działanie. Powoływany zostaje zespół implementacji systemu oraz zapewnione niezbędne środki. Następnie przeprowadza się szkolenia oraz opracowuje procedury, które podlegają później udokumentowaniu (np. identyfikacja sytuacji awaryjnych, podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych). W ten sposób powstaje program środowiskowy danego przedsiębiorstwa. Cały proces wieńczy testowanie określonych sposobów postępowania oraz ocena ich zgodności w praktyce.