CERTYFIKACJA WYROBÓW

GŁÓWNE

CE

 

Zanim dany wyrób trafi na rynek handlowy Unii Europejskiej (UE) musi zostać poddany ocenie, czy jest zgodny z jej wymogami prawnymi i spełnia określone warunki w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. Proces ten nazywamy certyfikacją wyrobów CE.

Oznaczenie/Oznakowanie CE (Conformité Européenne), które umieszczone jest na wyrobie, to deklaracja producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej. Dotyczą one zagadnień związanych z: bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska. Ponadto określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Tym samym producent, oznaczając swój wyrób znakiem CE, deklaruje, że produkt spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw. Dlatego ważnym elementem starania się o ów „paszport” na rynek unijny – znak CE – jest certyfikacja wyobów w zakresie ich m.in. użyteczności, bezpieczeństwa, funkcjonalności, wytrzymałości. Każdy certyfikowany
produkt otrzymuje znak, który potwierdza jego przebadane i zweryfikowane właściwości.

Analizy i działania – Jak nadać certyfikat CE

Oznakowanie CE to proces, podczas którego producent wykonuje analizy i podejmuje działania dla spełnienia unijnych wymagań. Kolejnym etapem jest poddanie produktu procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Przebieg i wyniki działań są dokumentowane przez producenta.

Procedura oceny zgodności realizowana jest przez producenta bądź upoważnionego przez niego przedstawiciela i polega na wykonaniu sekwencji określonych przepisami działań (tzw. modułów oznaczanych zwykle wielkimi literami). Wybór sekwencji modułów zależy od producenta – robi to według własnego uznania, korzystając z możliwości określonych w dyrektywie dotyczącej danego wyrobu. W przypadku licznika energii elektrycznej producent może np. wybrać sekwencje: B+D, B+F albo H1. Dla „nieskomplikowanych technicznie” wyrobów sekwencja ta może składać się z jednego modułu (np. modułu A).

W zależności od wyrobu procedura oceny zgodności może wymagać udziału tzw. Jednostki Notyfikowanej (Strona Trzecia). Jest to organizacja wyznaczona przez władze krajowe do wykonywania zadań wynikających z dyrektyw (patrz Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 768/2008/WE). Jeżeli produkt wymaga tylko oceny zgodnie z modułem A (wewnętrzna kontrola produkcji) – producent sam (bez udziału Strony Trzeciej) dokonuje oceny. W pozostałych przypadkach (moduły B-H2) producent zgłasza się do wybranej przez siebie Jednostki Notyfikowanej w celu dokonania oceny zgodności swojego produktu. Producent ma swobodę wyboru Jednostki z całego obszaru UE.

Domniemanie zgodności

Istotnym pojęciem związanym z oceną zgodności jest „domniemanie zgodności”. Polega ono na uznaniu, że wyroby, które spełniają wymagania zawarte w normach krajowych implementujących normy zharmonizowane, są zgodne z wymaganiami zasadniczymi. W przypadku, gdy producent nie zastosował takiej normy lub zastosował ją częściowo, musi udokumentować działania podjęte w celu spełnienia wymagań zasadniczych oraz ich zasadność.

Działania oceniające zamyka wystawienie przez producenta deklaracji zgodności CE (WE), a od 2010 r. (po wejściu Traktatu z Lizbony) – EU lub UE (wyjątkiem była „stara” Dyrektywa Bezpieczeństwa Zabawek TSD 88/378/EWG, która nie przewidywała wystawiania deklaracji, ale „nowa” TSD 2009/48/WE, która weszła w życie 20 lipca 2011 r. już przewiduje wystawienie deklaracji zgodności zabawki). Dla przypadków określonych w pozostałych dyrektywach, deklaracja ta jest dołączona do produktu albo udostępniana na żądanie organów nadzoru rynku.

Obowiązkowe oznakowanie CE na rynku UE

Wszystkie działania związane z certyfikacją wyrobów zostały ustanowione w celu eliminowania barier w przepływie towarów na rynku Unii. Kraje członkowskie nie mogą zakazać wprowadzenia na swój rynek wyrobu z oznakowaniem CE. W sytuacji, gdy dany wyrób podlega przepisom chociaż jednej dyrektywy nowego podejścia, a nie posiada oznakowania CE, nie może być ani sprzedawany, ani użytkowany na terenie Unii Europejskiej. Organy nadzoru rynku mają za zadanie egzekwowanie prawa europejskiego chroniącego interesy konsumentów i pracowników oraz zapobieganie nieuczciwej konkurencji. Stosowany w Polsce znak „B” ma aktualnie charakter wyłącznie dobrowolny (z wyjątkiem dyrektywy poświęconej materiałom budowlanym). Jako firma zajmująca się certyfikacja wyrobów wspieramy działania producentów, którzy chcą swoje produkty czy usługi wprowadzić na rynek unijny. W celu poznania szczegółów i oferty zapraszamy do kontaktu

Jeśli jesteś zainteresowany certyfikacją wyrobów – wypełnij wniosek i zapytaj o ofertę!

 Prowadzimy certyfikację CE wyrobów.

W celu poznania szczegółów i oferty zapraszamy do kontaktu :

biuro@pcc-cert.pl

570-725-574

Do pobrania : wniosek o wycenę certyfikacji wyrobów