Certyfikacja ISO 45001 (PN-N-18001/OHSAS 18001)

norma iso 45001

Co oznacza posiadanie certyfikowanego systemu w praktyce?
Porządkuje pracę ludzi. Sprawia, że jest bezpieczniejsza.”
Dyrektor KGHM ZWR, uroczystość wręczenia certyfikatu PCC-Cert, czerwiec 2011
 

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (Certyfikat ISO 45001) może uzyskać każda firma, dla której ochrona zdrowia i bezpieczeństwo
pracowników oraz klientów i gości, są istotne.

System wymaga, by zidentyfikować i analizować potencjalne zagrożenia oraz związane z tym ryzyko.
Określenie odpowiedzialności i szkolenia BHP pozwalają na odpowiednie reagowanie w każdej sytuacji.

12 marca 2018 ukazała się norma ISO 45001, ostateczny termin  przejścia na normę ISO 45001 z PN-N-18001 oraz OHSAS 18001 to 11 marca 2021 roku.

Głównym założeniem przy opracowaniu normy ISO 45001 była pełna integracja z innymi normami ISO (ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015) więcej informacji o zmianach w normie ISO 45001 tutaj.

Korzyści z działania zgodnego ze standardami ISO 45001 / PN-N-18001/OHSAS 18001:

✓ zapobieganie wypadkom
✓ redukcja kosztów ubezpieczeń
✓ eliminowanie przestojów w produkcji
✓ większa świadomości pracowników odnośnie bezpieczeństwa pracy
✓ spełnianie wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (Certyfikat ISO 45001) to potwierdzenie, że firma jest zaangażowana w ochronę zdrowia
i zapewnienie ludziom bezpieczeństwa w pracy.

wypełnij wniosek – zapytaj o ofertę: oferty@pcc-cert.plbiuro@pcc-cert.pl

wniosek o wycenę  CC11-1

Certyfikat ISO 45001

Międzynarodowy certyfikat ISO 45001 został opublikowany 12 marca 2018 roku. Jest to nowy standard zastępujący normę PN-N-18001 oraz OHSAS 18001. Organizacje mają trzyletni okres przejściowy na przejście na nową normę ISO 45001. Cały proces przejścia (łącznie z wyjaśnieniem ewentualnych niezgodności) musi zostać zakończony najpóźniej do 11 marca 2021 roku.

Czym jest nowa norma ISO 45001?

W przeciwieństwie do dotychczasowych krajowych norm (PN-N-18001, OHSAS 18001) Certyfikat ISO 45001 należy do standardów międzynarodowych z serii ISO. Jest nie tylko obiektywnym dowodem na spełnienie zasad BHP, czyli zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w danej organizacji, ale również świetnym narzędziem, służącym do poprawy wizerunku firmy, jaki tworzy się każdorazowo u klientów, pracowników, opinii publicznej i innych partnerów biznesowych.

Przejście na normę ISO 45001

Zastosowane w nowej normie mechanizmy dają przede wszystkim organizacjom gwarancję, że stosowane przez nie Systemy Zarządzania są zgodne z obowiązującym prawem, chronią życie ich pracowników, redukują ilość wypadków oraz związane z tym koszty, podwyższają morale pracowników oraz monitorują, na najwyższym poziomie, wszelkiego rodzaju zagrożenia, mogące mieć wpływ na działanie i ostateczny kształt przedsiębiorstw.

Najważniejsze korzyści wynikające z certyfikacji BHP – ISO 45001

Spełnienie wymagań normy ISO 45001 pozwala na skuteczne rozpoznanie, zredukowanie oraz zarządzanie tak zwanym ryzykiem operacyjnym. Wdrożenie systemu zarządzania BHP w bezpośredni sposób prowadzi do osiągnięcia rzeczywistych korzyści finansowych dla przedsiębiorstwa, który się na to zdecyduje. Skuteczna prewencja zmniejsza bowiem liczbę wypadków w miejscu pracy, co ma korzystny wpływ na koszty pracy oraz, dzięki redukcji przestojów, poprawia efektywność realizacji poszczególnych procesów, ze względu na obecność pracowników w pracy.

Znaczenie dla pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie

Poprawa bezpieczeństwa ma także znaczący wpływ i przekłada się na zadowolenie pracowników – wzrasta ich motywacja do wykonywania obowiązków oraz poczucie identyfikacji z daną organizacją, dla której pracują. Bezpośrednim efektem jest tutaj również zmniejszenie fluktuacji zatrudnienia, co jest zjawiskiem coraz częstszym, ponieważ pracownicy czują się ważni oraz chronieni.

Dla kogo jest przeznaczona certyfikacja ISO 45001?

Omawiana norma ISO 45001 ma zastosowanie do każdej organizacji, bez względu na zakres jej działalności czy wielkość. Jest obowiązkowa do wdrożenia w przypadku organizacji już posiadanych certyfikację PN-N-18001 oraz OHSAS 18001. Odnosi się ona do ryzyka związanego z BHP, uwzględniając czynniki takie, jak kontekst, w którym działa dane przedsiębiorstwo, a także potrzeby i oczekiwania pracowników oraz pozostałych zainteresowanych stron w zakresie bezpieczeństwa pracy. Norma może zostać wprowadzona w całości lub częściowo do systematycznego doskonalenia zarządzania BHP.

Należy podkreślić, że certyfikacja na zgodność z tą normą jest możliwa pod warunkiem, że wszystkie wymagania normy zostaną włączone do systemu zarządzania BHP przedsiębiorstwa i spełnione bez żadnych wyłączeń.

Różnice między OHSAS 18001 a ISO 45001

Na szczęście różnice w stosunku do OHSAS 18001 nie są duże.

Do głównych różnic i zmian w porównaniu do OHSAS 18001 oraz PN-N-18001 należą:

  • Ujednolicona struktura – uwzględnia ona wspólny układ względem systemów bazujących na normach takich jak ISO 9001 czy ISO 14001. Uwzględnienie kompatybilności z innymi normami odnoszącymi się do różnych systemów zarządzania pozwoli na uniknięcie potencjalnych błędów w czasie integracji wymienionych systemów zarządzania oraz ułatwi pracę przy zintegrowanym systemie zarządzania.
  • Kontekst Organizacji – Środowiska Organizacji – nowy element stanowi wymóg, zgodnie z którym organizacja jest zobowiązana do monitorowania zewnętrznych oraz wewnętrznych czynników, mogących mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na funkcjonowanie organizacji i jej BHP. Na kontekst przedsiębiorstwa składają się czynniki zewnętrzne i wewnętrzne tworzące otoczenie. Na pierwsze z nich składa się otoczenie ogólne i celowe, obowiązujące regulacje prawne, gospodarcze, środowiskowe itp.. Do drugich zaliczają się natomiast szeroko pojęte zasoby przedsiębiorstwa, przykładowo takie jak infrastruktura, finanse. Pojawienie się nowych technologii w danej branży, struktura organizacyjna, wewnętrzne procedury przyjęte w przedsiębiorstwie. Nowa norma wymaga monitorowania wymienionych wyżej czynników przez wyznaczone osoby.
  • Przywództwo – najwyższe kierownictwo powinno wykazać przywództwo i zaangażowanie w zarządzaniu BHP przez przyjmowanie pełnej odpowiedzialności za zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom związanym z pracą, zagwarantowanie, iż ustanowiona została polityka BHP oraz zapewnienie zintegrowania wymagań systemu zarządzania BHP z procesami biznesowymi organizacji.
  • Działania odnoszące się do ryzyka i szans – podczas ich określania, organizacja musi wziąć pod uwagę zagrożenia wynikające z BHP, a także inne rodzaje ryzyka, możliwości w zakresie BHP oraz wymagania prawne.

Outsourcing – organizacja winna zagwarantować kontrolę nad zleconymi funkcjami oraz procesami. Powinna ona zapewnić zgodność swoich ustaleń odnośnie outsourcingu z wymaganiami prawnymi oraz zamierzonymi celami SZBHP.

Kiedy przyda się jeszcze certyfikat ISO 45001? Przetargi ORLEN a ISO 45001

Podczas startowania do przetargów część firm wymaga posiadania certyfikatu ISO. Jedną z takich firm jest Orlen.

Oferta techniczna powinna zawierać:

  • Kopię Certyfikatu (ISO 45001) wdrożonego u Oferenta Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieną Pracy. Oferty nie posiadające ww. certyfikatu nie będą rozpatrywane.
  • oświadczenie podpisane przez podwykonawcę, że podejmie się wykonania podzlecanych prac i będzie je wykonywała zgodnie z Certyfikatami ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Podwykonawca musi spełniać wymagania co do posiadania w swojej firmie Certyfikatu ISO 45001

Przykładowy przetarg Orlen: http://www.orlen.pl/PL/OFirmie/Przetargi/ZakupyTowarowUslug/Documents/2012%20kw%203/hd%201%20122%20598.pdf