ISO 45001 – 6.2 cele BHP

ISO 45001 cele BHP
ISO 45001 cele BHP

PCC-CERT zaprasza na cykl wpisów dotyczących wymagań nowej normy ISO 45001! Od teraz, co jakiś czas na naszym blogu jakościowym pojawiać się będą posty wprowadzające jeszcze bardziej szczegółowo w tematykę ISO 45001 – o której niedawno pisaliśmy między innymi tutaj. dzisiaj omówimy “cele BHP”! Zapraszamy do lektury.

Pkt 6.2 normy ISO 45001: 2018 dotyczy „celów BHP i planowania ich osiągnięcia”. Podobnie jak w przypadku wszystkich celów, powinny być typu „S.M.A.R.T” (konkretne (Specific), Mierzalne, osiągalne (Achievable), Realistyczne i ograniczone w czasie (Time-bound)). Oczywiście cele powinny być zgodne z polityką ISO 45001, a wyznaczone cele mają usunąć lub zmniejszyć ryzyko wypadków lub incydentów, które mogą spowodować obrażenia lub zły stan zdrowia pracowników. Ale co jeszcze musimy rozważyć, formułując cele?

Punkt 6.2.1 – Cele BHP

Zarówno w normie PN-N-18001 jak i OHSAS ustanowienie celów było wymagane. Podobnie jest w nowej normie ISO 45001 . Jednak pojawiły się zmiany. Czy zmiany są duże? Czy są potrzebne?

Jakie zmiany zaszły w ISO 45001 w stosunku do normy 18001?

Zacznijmy od tego co było wymagane w normie 18001:

Wymagano uwzględnienie:

 • wymagań prawnych i innych,
 • zidentyfikowanych zagrożeń oraz wyników oceny ryzyka zawodowego,
 • możliwości technicznych i finansowych,
 • wymagań operacyjnych i biznesowych,
 • interesu organizacji
 • punktu widzenia stron zainteresowanych

Czego wymaga norma ISO 45001?

Cele mają uwzględniać:

 • obowiązujące wymogi – było
 • wyniki oceny ryzyka i możliwości – było
 • wyniki konsultacji z pracownikami – było

Jak widać pod tym kontem niewiele się zmieniło, nowa norma ogólnie pisze o obowiązujących wymogach. Mogą one zawierać zarówno wymagania prawne i inne, ale również wymagania operacyjne i biznesowe, wymagania techniczne, finansowe czy wymóg interesu organizacji, jak to było w normie 18001.

W obu normach cele mają być spójne z polityką, mierzalne (jeśli to możliwe), aktualizowane i udokumentowane.

Większe zmiany zostały wprowadzone przy  planowaniu celów.

6.2.2 Planowanie nastawione na realizację celów BHP

Tak jak w normie 18001  tak i w nowej ISO 45001 należy zaplanować osiągnięcie ustalonych celów. (A.6.2.2) Cele mogą być zaplanowane jako cele indywidualne lub grupowe. Plan realizacji może być określony dla realizacji kilu celów. Gdy jest to możliwe, cele powinny być wiązane z wskaźnikami strategicznymi, taktycznymi czy operacyjnymi.

Zacznijmy od tego co było wymagane w normie 18001:

Planowanie celów obejmowało

 1. wyznaczenie odpowiednich służb, szczebli organizacji, grup lub osób odpowiedzialnych za osiągnięcie celów;
 2. określenie środków niezbędnych do osiągnięcia celów;
 3. wyznaczenie terminów osiągnięcia celów.

Czego wymaga norma ISO 45001?

Podczas planowania organizacja ustali:

 1. jakie działania zostaną podjęte – było
 2. jakie zasoby będą wymagane – było
 3. kto będzie ponosił odpowiedzialność – było
 4. kiedy działania zostaną zakończone – było
 5. w jaki sposób oceniane będą wyniki, w tym wskaźniki monitorowania – nowość
 6. w jaki sposób działania nakierowane na realizację celów BHP będą integrowane z procesami biznesowymi organizacji – nowość

Jak widzimy podczas planowania w nowej normie należy wziąć pod uwagę dodatkowo:

– w jaki sposób oceniane będą wyniki, w tym wskaźniki monitorowania

oraz

– w jaki sposób działania nakierowane na realizację celów BHP będą integrowane z procesami biznesowymi organizacji

Pomiary osiągnięcia celów BHP mogą być jakościowe i ilościowe.

Jesteśmy teraz gotowi zdefiniować nasze cele. Rozumiemy, że różnią się one w zależności od organizacji, ale być może niektóre z nich mogą pomóc w zrozumieniu rodzajów celów, które mogą przynieść korzyści Twojej organizacji. Tak więc przykładowe cele BHP:

 • ilość godzin/dni przepracowanych od ostatniego wypadku
 • średnia liczba dni nieobecności pracownika rocznie (można porównać z krajowymi średnimi dla porównania we własnym regionie)
 • liczba przeprowadzonych ocen ryzyka BHP
 • liczba niezgodności audytu (zewnętrzna i wewnętrzna)
 • wyniki badań satysfakcji pracowników w zakresie BHP

Teraz przykład obrazujący jak w praktyce można udokumentować planowanie celów:

cele ISO 45001 przykład
cele ISO 45001 przykład

Podsumowując zmiany w zakresie planowania i ustanawiania celów BHP nie są duże, porządkują oraz ujednolicają z pozostałymi systemami ISO.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy:

mailto: biuro@pcc-cert.pl

szkolenia @pcc-cert.pl

WWW.pcc-cert.pl/kontakt