INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PCC

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE PROWADZONYCH SZKOLEŃ
I REALIZACJI ODPOWIEDZI NA KIEROWANE ZAPYTANIA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej RODO) informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PCC-Cert Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w
Kobierzycach (55-040) przy ul. Sportowej 29 (NIP: 896-15-39-543).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za
pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu w celu świadczenia usług
związanych z przeprowadzeniem szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), kontaktu
z uczestnikiem szkolenia w celu przekazania informacji organizacyjnych na temat szkolenia,
dostępu do materiałów poszkoleniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja
prawnie uzasadnionych interesów administratora), dochodzenia możliwych roszczeń wobec
Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów
administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
3. Nikomu nie udostępniamy Pani/Pana danych bez Pani/Pana wyraźnej zgody.
4. Mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – do uprawnionych organów, tj. Urząd Skarbowy.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji
międzynarodowej.
6. Ponadto możemy przekazywać Pani/Pana dane następującym grupom:
 osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą
mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych.
8. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej
zakończeniu w celach związanych z:
 dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie
przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
 wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych (tj. co do zasady przez 5 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku),
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym/mailu
zgłoszeniowym lub za pośrednictwem innych form rejestracji elektronicznej, jest warunkiem
zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych, nie będziemy w stanie świadczyć usług
związanych z przeprowadzeniem szkolenia.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, jeżeli wynika z
udzielenia odpowiedzi na kierowane zapytania (formularz kontaktowy, mail, komunikatory
elektroniczne). Odmowa podania danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną
rezygnacją z postawionego zapytania.
12. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje
wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.