REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH LIVE ONLINE PCC-CERT

Data ostatniej aktualizacji: 16.02.2021

Organizator szkolenia

Organizatorem szkoleń jest PCC-CERT Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą przy ul. Sportowej 29, 55-040 Kobierzyce.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego poprzez formularze Google dostępne w zakładkach poszczególnych szkoleń na stronie https://www.pcc-cert.pl/szkolenia/ lub na wydarzeniach na Facebooku fanpage’a PCC- CERT Polskie Centrum Certyfikacji https://pl-pl.facebook.com/PolskieCentrumCertyfikacjiPCC. Zapis na szkolenie jest również możliwy poprzez przesłanie danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu oraz kierunek, stopień, rok studiów, nazwę uczelni – informacje o kierunku studiów dotyczą wyłącznie studentów i absolwentów) na adres mailowy: szkolenia@pcc-cert.pl.

Po wypełnieniu formularza Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej prześle uczestnikom potwierdzenie wpisania na wstępną listę uczestników wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych dotyczących szkolenia.

W przypadku, gdy nie zbierze się minimalna grupa szkoleniowa niezbędna dla przeprowadzenia kursu Organizator prześle uczestnikom informację o odwołaniu szkolenia w danym terminie. Organizator może wyznaczyć nowy termin szkolenia.

Rabaty

Udział w kolejnym szkoleniu obowiązują niższe ceny zawarte w Ścieżce rozwoju. Jest ona dostępna na stronie https://www.pcc-cert.pl/szkolenia/ oraz w załączeniu korespondencji Organizatora z uczestnikiem.

Vouchery rabatowe dla wybranych szkoleń.

Promocje łączą się ze sobą.

Płatności

Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego potwierdzenia udziału w szkoleniu i powinna wpłynąć na konto Organizatora najpóźniej w dniu szkolenia (decyduje data wpływu na konto lub data wysłania e-maila zawierającego dokument potwierdzający dokonanie wpłaty, np. bankowe potwierdzenie przelewu).

Faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana e-mailem na życzenie uczestnika.
Brak wpłaty uprawnia Organizatora do niedopuszczenia uczestnika do szkolenia.
Numer konta w Bank Pekao S.A., na które należy dokonywać wpłat to:
Konto PLN: 64 1240 6768 1111 0010 9951 8382
PCC-CERT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Sportowa 29, 55-040 Kobierzyce
W tytule prosimy podać swoje imię i nazwisko oraz symbol:
O.Z.W. opłata za szkolenie (data szkolenia)

Cena szkolenia obejmuje zestaw materiałów szkoleniowych oraz wydanie certyfikatu po szkoleniu.
Warunkiem wydania certyfikatu jest pozytywne zaliczenie testu sprawdzającego zdobytą wiedzę przeprowadzanego na zakończenie szkolenia. W przypadku nie zaliczenia testu sprawdzającego Organizator omówi się z uczestnikiem na poprawę testu.

Uczestnik szkolenia może zamówić usługi dodatkowe – usługi te opodatkowane są podatkiem VAT w wysokości 23%. Realizacja części usług dodatkowych, np. wydanie certyfikatów w językach obcych, jest uzależniona od pozytywnego wyniku testu sprawdzającego zdobytą wiedzę.

Organizator zastrzega sobie wydawanie ewentualnych nadpłat uczestników w formie bezterminowych voucherów do wykorzystania na dowolne szkolenie. Zwroty nadpłaty w formie zwrotu na rachunek bankowy nie są możliwe.

Dokument potwierdzający udział w szkoleniu

PCC-CERT wyróżnia jeden dokument wystawiany jako potwierdzenia ukończenia szkolenia i zdania testu – certyfikat. Potwierdza on złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu po szkoleniu i jest ważny bezterminowo. Certyfikat wystawia PCC-CERT Sp. z o.o. sp. k.

Usługi dodatkowe

Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych dla uczestników szkolenia:

  • Certyfikat w języku niemieckim – 32,40zł brutto/szt
  • Certyfikat w innym języku – indywidualna wycena
  • Duplikat certyfikatu – 32,40zł brutto/szt
  • Certyfikat w wersji elektronicznej wysyłany e-mailem – darmowo

Rezygnacja z uczestnictwa, zmiana terminów

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana do Organizatora pocztą elektroniczną najpóźniej do dnia przed szkoleniem. Wpłacony zadatek/całość kwoty jest zwracana na rachunek bankowy uczestnika.

W przypadku braku miejsc na szkoleniu lub odwołania szkolenia kwota wpłacona za udział w szkoleniu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu do Organizatora pocztą elektroniczną numeru konta, na które wpłata ma zostać zwrócona. Zwrot nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania ww. informacji.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

Warunki dodatkowe – dotyczą wyłącznie konsumentów, tj. osób fizycznych zawierających umowę o szkolenie, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Uczestnik – konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy o szkolenie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek  kosztów, z tym zastrzeżeniem, że Konsument nie ma prawa odstąpienia od umowy o szkolenie po jej wykonaniu przez Organizatora.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane e-mailem). Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od umowy Organizator niezwłocznie zwraca wszystkie otrzymane płatności a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Organizator został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.
Konsument ma prawo do złożenia reklamacji, dotyczącej realizacji umowy o szkolenie przez Organizatora. Reklamacje składa się w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w sekcji „Kontakt”. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia informacji Organizator informuje konsumenta w takiej samej formie w jakiej konsument złożył reklamację.

* dot. konsumentów, czyli osób fizycznych zawierających umowę o szkolenie, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Reklamacje

Uczestnik szkolenia ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej realizacji szkolenia.

Reklamacje prosimy zgłaszać za pośrednictwem formularza do kontaktu lub bezpośrednio do osób zajmujących się szkoleniami:

Szkolenia.auditor@gmail.com

Tel. 730-792-671