Certyfikacja wyrobu – urządzenia elektryczne

 

DYREKTYWA LVD 2006/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia. Dyrektywy Nowego Podejścia jasno określają bezwzględne wymagania w stosunku to wszystkich grup produktowych przed wprowadzeniem ich do obrotu.


Zakres dyrektywy LVD 2006/95/WE

Według Dyrektywy LVD 2006/95/WE „sprzętem elektrycznym” jest każdy sprzęt przeznaczony do użytku przy napięciu z zakresów między 50 V a 1 000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1 500 V prądu stałego, z wyjątkiem sprzętu i zjawisk wyszczególnionych w załączniku tejże dyrektywy.

Dyrektywa LVD 2006/95/WE wyłącza ze swoich wymagań część urządzeń ze względu na ich specyfikę:
▪ sprzęt elektryczny przeznaczony do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem,
▪ sprzęt elektryczny o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym,
▪ elektryczne części dźwigów osobowych i towarowych,
▪ liczniki energii elektrycznej,
▪ wtyczki i gniazda użytku domowego,
▪ urządzenia sterujące do ogrodzeń pod napięciem,
▪ urządzenia przeznaczone do pracy na statkach, statkach powietrznych oraz kolei.

Dyrektywa EMC 2004/108/WE odwołuje się do urządzeń elektrycznych we wszystkich zakresach napięć, które:
▪ mogą być zdolne do wywoływania w swoim środowisku zaburzenia elektromagnetyczne,
▪ mogą nie być odporne na zaburzenia wywoływane przez inne urządzenia.

Analogicznie do powyższego przypadku, dyrektywa EMC wyłącza ze swoich wymagań następujące urządzenia:
▪ urządzenia telekomunikacyjne,
▪ urządzenia radiowe,
▪ wyroby medyczne,
▪ poajzdy,
▪ produkty lotnicze.


Polskie akty prawne

Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1089
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu
elektrycznego


W celu uzyskania wyceny certyfikacji Twojego produktu lub uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail: biuro@pcc-cert.pl lub telefonicznie: 570-725-574

 Do pobrania : wniosek o wycenę kosztów certyfikacji wyrobów