Wyroby budowlane

 

DYREKTYWA RADY z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych 89/106/EWG


 

ZAKRES DYREKTYWY

Dyrektywa niejasno definiuje wyrób budowlany jako „każdy wyrób wyprodukowany w celu wbudowania go na stałe w obiekty budowlane obejmujące zarówno budowle naziemne jak i budowlane podziemne.”
Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego RPE 305/2011 wyrobem budowlanym jest każdy produkt, który ma związek z obiektem budowy.

Oba akty, dyrektywa budowlana 89/106/EWG i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego RPE 305/2011 klasyfikują wyroby budowlane na dwie kategorie.

Są to wyroby znakowane znakiem CE i wyroby znakowane znakiem budowlanym B.

Wyroby znakowane znakiem CE:

  • wyroby, dla których stworzone zostały tzw. normy zharmonizowane (wyrób musi spełniać ich wymagania)
  • wyroby, dla których Komisja Europejska stworzyła Europejskie Aprobaty Techniczne

Wyroby znakowane znakiem budowlanym B:

  • wyroby, dla których nie zostały stworzone tzw. normy zharmonizowane
  • wyroby, które spełniają wymagania polskich norm budowlanych
  • wyroby, które posiadają Aprobatę Techniczną (brak zastosowania w ich przypadku polskich norm i norm zharmonizowanych)

SYSTEM OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Dyrektywa budowlana 89/106/EWG przewiduje sześć Systemów Oceny Zgodności dla wyrobów budowlanych, pod kątem oznakowania ich znakiem CE i znakiem budowlanym. Każdy z nich jest przypisany do wybranej grupy wyrobów.

Rozporządzenie Parlamentu Eurolpejskiego RPE 305/2011 przewiduje ich pięć. Od 01.07.2013 roku System Oceny Zgodności został zastąpiony poprzez System Oceny I Weryfikacji Stałości Właściwości Użytkowych.

W celu uzyskania wyceny certyfikacji Twojego produktu lub uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail: biuro@pcc-cert.pl lub telefonicznie: 71 372 55 74.


W każdym Systemie Oceny I Weryfikacji Stałości Właściwośći Użytkowych producent jest zobowiązany do spełnienia wymagań zasadniczych wytyczonych dla produkowanego wyrobu budowlanego. Są one niezbędnym elementem potrzebnym do oznakowania swoich wyrobów znakiem CE i znakiem budowlanym B.
Każdy wyrób budowlany musi spełniać wymagania szczegółowe, czyli wymagania norm zharmonizowanych, czy też aprobaty techniczne.


Polskie Akty Prawne

Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych


W celu uzyskania wyceny certyfikacji Twojego produktu lub uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail: biuro@pcc-cert.pl lub telefonicznie: 570 725 574

Do pobrania: wniosek o wycenę certyfikacji wyrobów