BLOG JAKOŚCIOWY

Obowiązkowe dokumenty według normy ISO 45001

Obowiązkowe dokumenty według normy ISO 45001

 

 

Norma ISO 45001:2018 jest normą dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, która pomaga organizacjom w identyfikowaniu, kontrolowaniu i minimalizowaniu ryzyka związanego z pracą oraz zapewnieniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy dla pracowników.

Czym jest norma ISO 45001? https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_45001

Aby spełnić wymagania normy ISO 45001:2018, organizacje muszą przestrzegać określonych procedur dokumentacyjnych. Wdrożenie ISO 45001 jest kluczowym elementem w procesie uzyskania certyfikatu na zgodność z tą normą. Organizacje, które chcą uzyskać certyfikat, muszą wykazać, że ich system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy spełnia wymagania ISO 45001. Aby to osiągnąć, muszą przeprowadzić audyt wewnętrzny oraz audyt zewnętrzny przeprowadzony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Pozytywny wynik audytów oznacza uzyskanie certyfikatu na zgodność z ISO 45001. Certyfikacja ISO 45001 potwierdza, że organizacja spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jest wzięła odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników.

Poniżej przedstawiamy niektóre z najważniejszych wymagań dotyczących skutecznego wdrożenie ISO 45001 w organizacji:

 1. Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Organizacja musi opracować politykę bezpieczeństwa i higieny pracy, która określa cele i zaangażowanie kierownictwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Polityka ta musi zostać udostępniona pracownikom i być dostępna publicznie.

 1. Procedury zarządzania dokumentami

Organizacja musi mieć udokumentowane procedury zarządzania dokumentami, które określają sposób tworzenia, przetwarzania, nadzorowania i przechowywania dokumentów. Procedury te powinny również określać zasady zmiany dokumentów oraz wycofywania dokumentów, które są przestarzałe lub niepotrzebne.

 1. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Organizacja musi posiadać dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ta dokumentacja powinna obejmować politykę bezpieczeństwa i higieny pracy, procedury zarządzania dokumentami, procedury szkoleniowe, procedury oceny ryzyka oraz procedury zapewnienia bezpieczeństwa.

 1. Ocena ryzyka

Organizacja musi prowadzić ocenę ryzyka, która pozwala na identyfikację i minimalizowanie ryzyka związanego z prowadzonymi pracami w ramach swojej działalności. Wyniki tej oceny powinny być dokumentowane.

 1. Szkolenia pracowników

Organizacja musi zapewnić szkolenia dla pracowników, które pozwalają na wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i zdrowy. Dokumentacja powinna obejmować dowody na przeprowadzenie szkolenia oraz informacje na temat szkolenia, takie jak program szkolenia i osiągnięte wyniki.

 1. Audyt wewnętrzny

Organizacja musi prowadzić audyt wewnętrzny, aby sprawdzić, czy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest skuteczny w odniesieniu do jego założeń i celów. Wyniki audytu wewnętrznego powinny być dokumentowane.

 1. Analiza działań korygujących i zapobiegawczych

Organizacja musi dokumentować działania korygujące i zapobiegawcze, które podejmuje w przypadku wystąpienia niezgodności.

Poniżej przedstawiamy zestawienie obowiązkowych dokumentów wraz z podanym punktem normy ISO 45001, którego dane wymaganie dotyczy.

Obowiązkowe dokumenty i zapisy wymagane przez ISO 45001:2018:

 • Zakres systemu zarządzania BHP (punkt 4.3)
 • Polityka BHP (punkt 5.2)
 • Obowiązki i uprawnienia w ramach BHP (punkt 5.3)
 • Proces BHP odnoszący się do zagrożeń i szans (punkt 6.1.1)
 • Metodyka i kryteria oceny ryzyka dla BHP (punkt 6.1.2.2)
 • Cele BHP i plany ich osiągnięcia (punkt 6.2.2)
 • Proces gotowości i reagowania na sytuacje awaryjne (punkt 8.2)

A oto obowiązkowe zapisy:

 • Ryzyka i szanse dla BHP oraz działania w celu ich wykorzystania (punkt 6.1.1)
 • Wymagania prawne i inne (punkt 6.1.3)
 • Dowody kompetencji (punkt 7.2)
 • Dowody komunikacji (punkt 7.4.1)
 • Plany reagowania na potencjalne sytuacje awaryjne (punkt 8.2)
 • Wyniki monitorowania, pomiarów, analizy i oceny działania (punkt 9.1.1)
 • Konserwacja, kalibracja lub weryfikacja urządzeń monitorujących (punkt 9.1.1)
 • Wyniki oceny zgodności (punkt 9.1.2)
 • Program audytu wewnętrznego (punkt 9.2.2)
 • Sprawozdanie z audytu wewnętrznego (punkt 9.2.2)
 • Wyniki przeglądu zarządzania (punkt 9.3)
 • Charakter incydentów lub niezgodności oraz wszelkie podjęte później działania (punkt 10.2)
 • Wyniki wszelkich działań korygujących, w tym ich skuteczność (punkt 10.2)
 • Dowód wyników ciągłego doskonalenia (punkt 10.3)

Dokumenty nieobowiązkowe

Istnieje wiele nieobowiązkowych dokumentów, które można wykorzystać w procesie wdrożenia i utrzymywania ISO 45001. Najczęściej stosuje się następujące dokumenty nieobowiązkowe:

 • Procedura ustalania kontekstu organizacji i zainteresowanych stron (punkt 4.1)
 • Instrukcja BHP (punkt 4)
 • Procedura konsultacji i udziału pracowników (punkt 5.4)
 • Procedura identyfikacji i oceny zagrożeń (punkt 6.1.2.1)
 • Procedura Identyfikacji wymagań prawnych (punkt 6.1.3)
 • Procedura komunikacji (punkt 7.4.1)
 • Procedura kontroli dokumentów i zapisów (punkt 7.5)
 • Procedura planowania operacyjnego i kontroli (punkt 8.1)
 • Procedura zarządzania zmianą (punkt 8.1.3)
 • Procedura monitorowania, pomiaru i analizy (punkt 9.1.1)
 • Procedura oceny zgodności (punkt 9.1.2)
 • Procedura audytu wewnętrznego (punkt 9.2)
 • Procedura przeglądu zarządzania (punkt 9.3)
 • Procedura badania incydentu (punkt 10.1)
 • Procedura zarządzania niezgodnościami i działaniami korygującymi (punkt 10.1)
 • Procedura ciągłego doskonalenia (punkt 10.3)

Przyglądając się wymaganiom dotyczącym udokumentowanej informacji w ISO 45001, łatwo dojść do wniosku, że stosowane jest takie samo podejście, jak w przypadku innych norm dotyczących systemów zarządzania, które przeszły proces nowelizacji w ciągu ostatnich kilku lat. Głównym celem wymagań dotyczących dokumentacji jest zapewnienie spójności procesów i dostarczenie dowodów na stosowanie procedur, a spełniając wymagania normy dotyczące dokumentacji, organizacja z całą pewnością osiągnie ten cel.