BLOG JAKOŚCIOWY

Nowe wydania norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 co się zmieni?

07 października 2015 r. zostało opublikowane nowe wydanie normy ISO 9001 w języku angielskim . Na Polskie tłumaczenie przyszło nam trochę poczekać, stało się to 06 lipca 2016 r. Podobnie miało miejsce ukazanie się normy ISO 14001 – opublikowana 30 września 2015 r., a tłumaczenie Polskie 18 sierpnia 2016 r.

Nowelizacja ISO 9001

Czy nowe wydania to rewolucja czy kosmetyczne zmiany? Jakie są najważniejsze założenia nowych norm? Porównanie nowych norm ze starymi. Te tematy zostaną omówione w niniejszym artykule.

Warto wiedzieć, że pomimo ukazania się nowych wydań norm ISO, obowiązującymi normami zarówno ISO 9001 jak i ISO 14001 są ISO 9001:2009 i ISO 14001:2005. Normy te są obowiązujące jeszcze przez prawie dwa lata, bo aż do 14.09.2018. Do tego czasu wszystkie wydane certyfikaty są ważne. Firmy, które zastanawiają się nad wprowadzeniem systemu w swojej firmie mogą oczywiście zdecydować się na nowe wydania ww. norm. Powinny liczyć się jednak z faktem, iż nieporadnie działająca instytucja jaką jest PCA (Polskie Centrum Akredytacji – instytucja państwowa odpowiedzialna za udzielanie akredytacji na terenie Polski) udzieliła, jak do tej pory pozwolenia na wydawanie certyfikatów z akredytacją jedynie jednej polskiej jednostce w zakresie ISO 9001:2015 i żadnej w zakresie ISO 14001:2015. Patrząc na termin opublikowania normy ISO 9001:2015 czyli październik 2015, daje to 1,5 roku na udzielenie jednej akredytacji… Dlaczego tak się stało? Powodem, który jako pierwszy mi się nasuwa to procedury PCA. Podczas, gdy jednostki certyfikujące w Europie (głównie w Niemczech) automatycznie często z dniem ukazania się nowych wydań norm uzyskały akredytację, PCA podjęło decyzję o konieczności przeprowadzenia auditu obserwowanego. Oznacza to dla jednostek certyfikujących: długi czas oczekiwania na wolny termin auditorów PCA , dodatkowe koszty, długi czas oczekiwania na decyzję po audicie (do 12 miesięcy!!!). Dla klienta natomiast : obowiązek przejścia auditu w większym gronie auditorów – dodatkowa osoba kontrolująca cały proces wdrożonego systemu i procesu certyfikacji.

 

iso 14001
certyfikat iso 14001

Czy taka decyzja PCA była słuszna?

Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na niekorzyść przemawia przede wszystkim zmniejszenie konkurencyjności polskich jednostek na rynku polskim; dobrą decyzję można by argumentować wyższym poziomem świadczonych usług przez jednostki (tylko co z jednostkami działającymi w Polsce posiadającymi akredytację np. Dakks (niemiecki odpowiednik PCA).

Czy zmiany były na tyle duże, że konieczne jest testowanie profesjonalnych firm zajmujących się certyfikacją od ponad 15 lat?

Główne zmiany w normie ISO 9001:

Zmiana struktury normy

W celu ułatwienia stosowania norm systemów zarządzania, w Dyrektywach ISO/IEC, Część 1, Skonsolidowany Suplement ISO, Załącznik SL określono wspólną jednolitą strukturę nowych i nowelizowanych norm systemów zarządzania, wspólny podstawowy tekst, terminy i definicje, a także tytuły podrozdziałów.

1 Zakres normy
2 Powołania normatywne
3 Terminy i definicje
4 Kontekst organizacji

4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
4.3 Określenie zakresu systemu zarządzania
4.4 System zarządzania
5 Przywództwo
5.1 Przywództwo i zaangażowanie
5.2 Polityka
5.3 Rola, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji
6 Planowanie
6.1 Działania mające na celu określenia ryzyka i możliwości
6.2 Cele SZ i planowanie osiągnięcia celów
7 Wsparcie
7.1 Zasoby
7.2 Kompetencje
7.3 Świadomość
7.4 Komunikacja
7.5 Udokumentowane informacje
8 Działania operacyjne
8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi
9 Ocena efektów działalności
9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
9.2 Audit wewnętrzny
9.3 Przegląd zarządzania
10 Doskonalenie
10.1 Niezgodności i działania korygujące
10.2 Ciągłe doskonalenie

Struktura podstawowych rozdziałów w powiązaniu z modelem PDCA przedstawiona jest na rysunku zaczerpniętym z ISO 9001. (Numery na rysunku oznaczają numery rozdziałów normy).

Schemat - zarzadzanie jakościa ISO 9001:2015

 

 

 

Dodaj komentarz