BLOG JAKOŚCIOWY

ISO w MEDYCYNIE

Certyfikacja Twojego systemu zarządzania jakością świadczy o Twoim zaangażowaniu w działanie podmiotu, ciągłe doskonalenie i satysfakcję pacjentów. Są to namacalne korzyści, które odgrywają ważną rolę w budowaniu zrównoważonej kultury wysokiej wydajności.

Norma ISO 9001 niewątpliwie zawiera szczegółowe wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością. Zwiększą one zdolność do konsekwentnego świadczenia opieki spełniającej potrzeby pacjenta, a także wymogi ustawowe i regulacyjne. Certyfikacja systemu zarządzania jakością przez PCC-CERT bezsprzecznie daje pacjentom i klientom pewność, że jakość świadczonych przez Ciebie usług jest na najwyższym poziomie.

 

Dlaczego ISO 9001 w służbie zdrowia?

Poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością to najlepszy sposób zapewnienia opieki skoncentrowanej na pacjencie. ISO 9001 stanowi model systemu zarządzania jakością, który koncentruje się na skuteczności procesów klinicznych, biznesowych i wspierających w celu zapewnienia wysokiej jakości opieki. Norma promuje przyjęcie podejścia procesowego, kładącego nacisk na wymagania, wartość dodaną, wydajność i efektywność procesu oraz ciągłe doskonalenie poprzez obiektywne pomiary.

Obecna wersja ISO 9001 jest ogólna i może być stosowana w organizacjach o dowolnej wielkości i z każdej branży. System ISO jest dobrze dopasowany dla organizacji opieki zdrowotnej, które chcą zapewnić wysokiej jakości opiekę zdrowotną skoncentrowaną na pacjencie.

Dlaczego certyfikacja jest dobra dla mojej organizacji?

Certyfikacja systemu zarządzania zgodnie z ISO 9001 jest dowodem, że organizacja jest w stanie sprostać jej wymaganiom i potrzebom.

To ci pomoże:

 • Zapewnij jakość i bezpieczeństwo leczenia pacjentów.
 • Identyfikuj i zarządzaj ryzykiem dla pacjentów, personelu i organizacji.
 • Określaj, zarządzaj, monitoruj i ulepszaj złożone i wzajemnie powiązane procesy.
 • Przestrzegaj odpowiednich międzynarodowych i krajowych wymagań prawnych.
 • Wdrażaj najlepsze praktyki i procedury.
 • Zapobiegaj występowaniu incydentów.
 • Zidentyfikuj obszary wymagające poprawy i zapewnij ciągłe doskonalenie swojego systemu zarządzania jakością.

Jak mam zacząć?

Aby wdrożyć certyfikowany system zarządzania jakością, z pewnością należy znać wymagania normy ISO 9001. Można to zrobić we własnym zakresie bądź podjąć współpracę z firmą która oferuje profesjonalne usługi Wdrożenie ISO 9001.

Następnym krokiem jest wybór jednostki certyfikującej. Aby spełnić wymagania Ministra Zdrowia zawarte w ZARZĄDZENIu Nr 18/2017/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Kryterium certyfikatu systemu zarządzania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c jest spełnione, jeśli certyfikat systemu zarządzania:

1) ma zastosowanie w przedmiocie, na który złożono ofertę;  – nazwa i zakres usług wymieniony na certyfikacie ISO musi być taki sam jak dane podane w ofercie do NFZ.

2) obejmuje lokalizację (miejsce udzielania świadczeń) wskazaną w ofercie; – dlatego wszystkie lokalizacje podane w ofercie do NFZ muszą być wymienione na certyfikacie ISO lub na załączniku do tego certyfikatu. W związku z tym ważne aby zgadzały się nazwy ulic, nr budynków oraz kody pocztowe.

3) jest ważny w dniu złożenia oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy;  – dla podmiotów medycznych uruchomiliśmy usługę ekspres, która gwarantuje uzyskanie certyfikatu w wymaganym przez Państwa czasie niezbędnym do wywiązania się z terminów w NFZ.

4) jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację w zakresie sektora usług medycznych (branża „Zdrowie i opieka społeczna” zgodnie z kodem 38 EA lub kategorią G Katering zgodnie z ISO/TS 22003), udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji2) lub przez równorzędny podmiot zagraniczny i jest opatrzony symbolem akredytacji jednostki akredytującej. – PCC-CERT jest jednostką certyfikującą systemy zarządzania i posiada akredytację PCA nr AC 082

w zakresie usług medycznych  – kod EA 38, https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-systemy/AC%20082,podmiot.html

Certyfikacja i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania to podróż. Ponieważ doskonałość jest jak nieskończoność.

Oto ważne kroki, aby rozpocząć:

 • Zapoznaj się z normą ISO 9001. Dostępne są programy szkoleniowe, a standard można uzyskać na stronie https://sklep.pkn.pl/
 • Dokonaj oceny swojego obecnego systemu zarządzania.
 • PCC-CERT oferuje wstępne oceny w celu zidentyfikowania luk.
 • Podejmij działania, aby ulepszyć obszary, które wymagają udoskonalenia, ponieważ przygotowujesz się do certyfikacji.
 • Zapewnij zaangażowanie najwyższego kierownictwa. Dobry system zarządzania musi zapewniać zaangażowanie od najwyższego poziomu do całej organizacji.
 • Zaangażuj akredytowaną jednostkę certyfikującą, aby rozpocząć proces certyfikacji

Dodaj komentarz